m

Súťaž

ŠTATÚT SÚŤAŽE

(ďalej len „štatút“)

Tento štatút upravuje pravidlá a podmienky súťaže o vecné ceny, ktoré je možné za nižšie uvedených podmienok získať nákupom tovaru na internetovej stránke https://franko-pizza.sk (ďalej aj ako „súťaž“).

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Obchodné meno:

Franko – Real, s.r.o.

Sídlo:

Ľ. Štúra 11, 960 01 Zvolen

IČO:

50 180 185

Zapísaný v Obchodnom registri:

Okresného súdu Banská Bystrica

Číslo zápisu v registri:

oddiel Sro, vložka č. 29261/S

DIČ:

212 019 8872

IČ DPH:

SK2120198872

(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

 1. Účelom súťaže je propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa súťaže.
 1. Predmetom súťaže je vykonanie aspoň jedného nákupu, resp. objednávky tovaru (pizze, burgre, cestoviny, rizotá, steaky a minútkové jedlá, top jedlá, zapekané jedlá, obedové šaláty, polievky, dezerty) prostredníctvom internetovej stránky https://franko-pizza.sk, za ktorý každý nakupujúci/súťažiaci,

I. ktorý použije v „košíku“ pri vykonávaní objednávky kód kupónu: „SUTAZ“ automaticky obdrží „jeden“ los, ktorým sa zapája a prihlasuje do súťaže a zároveň;

II. bude “zdieľať” (použitím funkcie “zdieľať príspevok”) príspevok vyhlasovateľa súťaže uverejnený na jeho Facebookovom profile https://www.facebook.com/frankopizza na sociálnej sieti Facebook (www.facebook.com) v explicitnom znení:

_______________________

a tento bude zároveň “lajkovať” (použitím funkcie “páči sa mi”).

3. Nakupujúci/súťažiaci získa „jeden“ los za každý individuálny nákup, resp.

objednávku.

4. Hodnota nákupu, resp. objednávky a ani počet zdieľaní nemá vplyv na počet

losov, ktorý nakupujúci/súťažiaci za tento obdrží.

III. LEHOTA SÚŤAŽE

 1. Súťaž trvá odo dňa 02.02.2024 od 00:01 hod. do dňa 01.09.2024 do 23:59 hod..
 2. Najneskôr do dňa 01.09.2024 vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).
 2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 3. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. štatútu

a) vykoná aspoň jeden nákup, resp. objednávku tovaru (pizze, burgre, cestoviny, rizotá, steaky a minútkové jedlá, top jedlá, zapekané jedlá, obedové šaláty, polievky, dezerty) prostredníctvom internetovej stránky https://franko-pizza.sk pri ktorej použije v „košíku“ kód kupónu: „SÚŤAŽ“ a zároveň;
b) stiahne mobilnú aplikáciu Franko Pizza a uskutoční objednávku cez ňu; c) bude “zdieľať” (použitím funkcie “zdieľať príspevok”) príspevok vyhlasovateľa súťaže uverejnený na jeho Facebookovom profile https://www.facebook.com/frankopizza na sociálnej sieti Facebook (www.facebook.com) v explicitnom znení:

_______________________

a tento bude zároveň “lajkovať” (použitím funkcie “páči sa mi”).

 1. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.
 1. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.
 1. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.
 1. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiacich nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.
 1. Každý súťažiaci je povinný pri interakcii (komentáre, hodnotenia, resp. iné prejavy vôle) s platformami, na ktorých bude súťaž prezentovaná dodržiavať pravidlá týchto sociálnych platforiem a platný právny poriadok Slovenskej republiky.
 1. Pravidlá súťaže budú pre súťažiacich zverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa súťaže https://franko-pizza.sk/sutaz
 1. Pre úspešné zapojenie sa do súťaže v zmysle tohto štatútu musí kupujúci kumulatívne splniť podmienky podľa čl. IV. ods. 3 písm. a) a b) tohto štatútu.

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

 1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny:
 • Televízia 43″ TCL 43P635 (ďalej len „hlavná cena“);
 • Konzola Nintendo Switch Lite – Blue (Switch) (ďalej len „cena č. 2“);
 • Tablet Samsung Galaxy Tab A8 Wi-Fi 32GB Gray SM-X200NZAAEUE (ďalej len „cena č. 3“);
 • Smartphone Xiaomi Redmi Note 12 4GB/128GB Blue (ďalej len „cena č. 4“);
 • Bezdrôtové slúchadlá JBL Tune 720BT čierna (ďalej len „cena č. 5“).

(hlavná cena, cena č. 2, cena č. 3, cena č. 4, cena č. 5 ďalej spolu aj ako „ceny“)

 1. Hodnota hlavnej ceny je 280,99 EUR (slovom: dvestoosemdesiat 99/100 euro).
 1. Hodnota ceny č. 2 je 206,00 EUR (slovom: dvestošesť euro).
 1. Hodnota ceny č. 3 je 168,00 EUR (slovom: stošesťdesiatosem euro).
 2. Hodnota ceny č. 4 je 68 EUR (slovom: šesťdesiatosem euro).
 1. Hodnota ceny č. 5 je 150 EUR (slovom: stopäťdesiat euro)..
 1. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení  peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat euro) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 euro), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 euro, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE

 1. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 7 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu, t. j. do dňa 10.09.2024.
 1. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov sa vykoná počítačovým programom z databázy všetkých zúčastnených súťažiach.
 1. Vyžrebovaní bude jeden výherca hlavnej ceny, jeden výherca ceny č. 2, jeden výherca ceny č. 3, výherca ceny č. 4, výherca ceny č. 5. Každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania o ceny len raz.
 1. Vyžrebovaní budú aj piati náhradníci na každú z cien pre prípad, že vyžrebovaní výhercovia nesplnia ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.
 1. Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie cien sa uskutoční na mieste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.
 1. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.
 1. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.
 1. Vyhlasovateľ súťaže si v prípade nedostupnosti tej-ktorej ceny vyhradzuje právo k výmene takejto ceny za iný tovar z rovnakého segmentu a v rovnakej hodnote.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude  vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo – obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou ceny v súťaži.  Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.
 1. S podmienkami ochrany osobných údajov vo vzťahu ku tejto súťaži je možné sa oboznámiť na internetovej stránke vyhlasovateľa súťaže https://franko-pizza.sk/sutaz.
 1. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
 2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na svojej facebookovej stránke.
 3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.
 4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

Vo Zvolene, dňa 01.02.2024

Vyhlasovateľ súťaže:

_______________________

Franko – Real, s.r.o.

Ján Valach, konateľ